-  Πρόγραμμα
   Διαχείρισης 
   Στόλου
   Οχημάτων Ο.Τ.Α.

 

 - Τιμή : 350,00 €

 

  autokom1 1330569

  sku 31828_1_small

Είναι ένα σύγχρονο “εργαλείο” οργάνωσης και διοίκησης για Δήμους, Νομαρχίες, Περιφέρειες, Υπουργεία, Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Δίνει τη δυνατότητα αυτόματα, με ηλεκτρονικό τρόπο, στη διοίκηση και στα Διευθυντικά Στελέχη Δημοσίων Οργανισμών και Ιδιωτικών επιχειρήσεων, να γνωρίζουν οποιαδήποτε στιγμή, τι συμβαίνει στο γραφείο κίνησης σχετικά με τα οχήματα που έχουν, τις κινήσεις που πραγματοποιούν και το κόστος του κάθε οχήματος.

Δυνατότητες: 
- Διαχείριση των οδηγών.
- Διαχείριση άλλων εργαζομένων.
- Διαχείριση οχημάτων.
- Καταχώριση κινήσεων οχημάτων.
- Διαχείριση προμήθειας καυσίμων για τα οχήματα.
- Διαχείριση προμήθειας καυσίμων για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
- Διαχείριση συντήρησης και επισκευής οχημάτων.
- Έκδοση δελτίων κινήσεων και εντολών πορείας.
- Τήρηση βιβλίου καταναλισκομένων καυσίμων.
- Τήρηση βιβλίου ημερήσιας κίνησης.
- Τήρηση βιβλίου προμήθειας καυσίμων.
- Τήρηση βιβλίου συντήρησης και επισκευών.
- Έκδοση στατιστικών για το κόστος του κάθε οχήματος ανά χιλιόμετρο ανά χρονική περίοδο.

 


---------------------------------------------------------------------------------------------

-  Πρόγραμμα
   Διαχείρισης
   Aνέργων

 - Τιμή : 250,00 €

 

 

  puzzle-services

- Καταχώριση Άνεργων Δημοτών
Μπορούμε να καταχωρίσουμε όλα τα στοιχεία του  άνεργου δημότη καθώς και τις γραμματικές του γνώσεις εύκολα και γρήγορα μέσα από φόρμες συμπλήρωσης.
 
 - Έκδοση Κάρτας και Βιογραφικού Σημειώματος (Αυτόματα)
Έχοντας τα στοιχεία του δημότη το πρόγραμμα μπορεί  να εκδόσει αυτόματα το Βιογραφικό του Σημείωμα.
 
 - Καταχώριση Θέσεων Εργασίας
Στο πρόγραμμα καταχωρούμε και τα στοιχεία των θέσεων εργασίας που υπάρχουν από εταιρίες στο Δήμο.
 
 - Αυτόματη Αντιστοίχηση Άνεργων Σε Θέσεις Εργασίας
Το πρόγραμμα είναι σε θέση να δώσει λίστα άνεργων  που πληρούν τις προϋποθέσεις για μία θέση σε μία εταιρία ή και το αντίστροφο, δηλαδή να δώσει λίστα θέσεων εργασίας που μπορεί να απευθυνθεί ένας άνεργος βάση των προσόντων του.
 
 - Ιστορικό Άνεργου
Η εφαρμογή είναι σε θέση να κρατά ιστορικό για τον κάθε δημότη χωριστά. Σε ποιες εταιρίες απευθύνθηκε, αν έμεινε, αν έφυγε, για πιο λόγο κλπ
  

---------------------------------------------------------------------------------------------

-  Εφαρμογή
   για  παιδίατρους

 - Τιμή : 150,00 €

  doctor

- Πελατολόγιο με πλήρη στοιχεία
  (εγγραφή – μεταβολή / διόρθωση – εύρεση - διαγραφή)
 
- Επισκέψεις του κάθε παιδιού
  (πότε έγινε η επίσκεψη –  αν έγινε εμβολιασμός και τι εμβόλιο έκανε, τι είχε / διάγνωση – στοιχεία όπως βάρος,
  ύψος και περίμετρος κεφαλής, τι θεραπεία ακολούθησε)

- Δυνατότητα εκτύπωσης καρτέλας παιδιού με το ιστορικό των επισκέψεων
 
- Εκτυπώνει αυτόματα τις αναλυτικές και συγκεντρωτικές καταστάσεις για ΟΠΑΔ και ΤΥΔΚΥ για κάθε μήνα

 

Joomla Template: by JoomlaShack